Opasna zona 5 sekundi

Titan gelTitan gel Najbolji neinvazivni način povećanja veličine penisa

Zbog nedavne èinjenice da su novi propisi o bezbjednosti na snazi u Evropskoj uniji, odluèeno je da se harmoniziraju propisi. Uvedeni su ATEX zahtjevi koji se odnose na potencijalno eksplozivne zone i alate za rad u tim zonama. Kraj ovih modifikacija je znaèajno smanjenje rizika, odnosno njegova eliminacija, koja se kriva sa upotrebom predmeta na površinama na kojima može doæi do ugrožavanja eksplozije, tj. EX zona.

Zahtjevi EX-a, posebno direktiva, definiraju zahtjeve koje odreðeni proizvod mora izvršiti, a koji je namijenjen za primjenu u blizini potencijalno eksplozivne atmosfere. Glavni cilj sistema je da uskladi procedure usklaðivanja alata i stilova odbrane u ovim zonama rizika od eksplozije i da garantuje njihovo jednostavno kretanje unutar Evropske unije.Ove informacije pokrivaju svu elektriènu i neelektriènu opremu i zaštitne sisteme koji æe biti žrtvovani u potencijalno eksplozivnim podruèjima. ATEX zahtjevi se odnose na sigurnosne, upravljaèke i završne ureðaje koji æe biti tretirani izvan potencijalno eksplozivne atmosfere. Oni ne moraju biti u stanju da obavljaju svoje funkcije, ali æe doprinijeti sigurnosti alata i zaštitnih sistema koji æe se tamo koristiti.Direktiva definira i demonstrira usklaðenost proizvoda s ATEX zahtjevima. Ureðaji koji izraðuju ove zahtjeve, odnosno usklaðene standarde s informacijama, takoðer moraju dati svoje važne zahtjeve. Upotreba ugovora nije nužna, veæ samo procedura usklaðenosti. To je pitanje poštovanja principa koji je stvorila osoba koja reaguje na osnovu obaveštenja koje je izdala Evropska komisija. Odstupanja se mogu desiti samo za elektriènu opremu treæe kategorije i neelektriènu opremu druge i treæe kategorije.Ako traži ove elemente, izjave o usaglašenosti mogu, u ovom sluèaju, izdati proizvoðaèu ovog ureðaja bez uèešæa prijavljenog tijela. Meðutim, uoèeni smatraju se i isti proizvoðaè æe biti izložen u ovom obliku za zakljuèenje svog proizvoda na tržištu.Ako je to jedan od glavnih zahtjeva, tako da je certificiranje elektriène i neelektriène opreme, samopotvrðivanje, zahtjevi za radna mjesta i djelovanje na zemlju Europske unije u obaveznoj opciji takoðer su dobri.